Zapytania ofertowe       Miesięczna karta czasu pracy


W związku z realizacją projektu: „ BYĆ JAK HERKULES ” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Dyrektor Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie , działając na podstawie   art.4 ust.8 ustawy z  dnia 29  stycznia  2004 roku   Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) oraz  art. 44 ust.3 pkt.1 ustawy   o finansach publicznych  (Dz.U. z  2009  Nr 157 , poz.1240  zaprasza do złożenia oferty na:


 

Zakup komputera i drukarki

 

Zakup kserokopiarki

 

Zakup ławeczek gimnastycznych

 

Zakup materiałów dydaktycznych  do zajęć muzyczno-ruchowych

 

zakup materiałów dydaktycznych do zajęć gimnastyki korekcyjnej

 

Zakup materiałów dydaktycznych – zestaw zabawek do rozwoju małej i dużej motoryki

 

zakup organów elektronicznyc, zakup materiałów dydaktycznych do zajęć muzycznych, zestawu instrumentów muzycznych i sprzętu audio

 

Zakup strojów sportowych, zestawów do ćwiczeń i szabli piankowych

 

Zaproszenie do złozenia oferty- wykonanie scieżki zdrowia

 

Wykonanie placu zabaw- ścieżki zdrowia ( usługa)


Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych

 

Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć ruchowych z elementami karate dla dzieci w wieku przedszkolnym