Zapytania ofertowe       Miesięczna karta czasu pracy


 

 

Finał Projektu „Być jak Herkules”

 

W roku szkolnym 2011/2012 w Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie realizowany jest projekt „Być jak Herkules” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usług edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierównoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej NR POKL 09.01.01-30-005/11

Celem projektu jest:

 • uatrakcyjnienie oferty placówki o zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3,4,5 lat,

 • zmniejszenie deficytów rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczne,

 • integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi,

 • zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie wychowania dziecka.

W ramach realizowanego programu rodzice i dzieci mog± korzysta

z bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych- wyłonionych

w przetargu:

 • zajęciach rytmicznych- prowadz±ca p. A. Szczepankiewicz

 • zajęciach z języka angielskiego - prowadz±ca p. N. KwiatkowskaCentrum Edukacji Atut

 • zajęciach tanecznych- prowadz±ca p. E. Cegielska,

 • zajęciach ruchowych z elementami karate prowadz±cy - p. M. Jaworski

 • zajęciach ruchowych z elementami szermierki prowadz±cap. K. Piguła- Radoch,

 • zajęciach z gimnastyki korekcyjnej – (wymagana opinia lekarska),

 • zajęciach z logo rytmiki prowadz±ca- p. M. Prz±dka,

 • popołudniowej Akademii Przedszkolaka - od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 16.00 do 19.00 –prowadz±ca p. B. Wieczorek,

 • w warsztatach dla rodziców- prowadz±ca psycholog- p. A. Olejnik.

W ramach realizacji projektu został wydłużony czas pracy przedszkola do godz.19.00.

Odbyła się:

 • Rekrutacja uczestników do projektu.

 • Spotkanie informacyjne z rodzicami.

 • Dystrybucja informacji o projekcie - ulotki, akcja plakatowa, artykuł prasowy.

 • Audycja muzyczna dla dzieci i przedstawienie teatralne.

Zajęcia rozpoczęły się w paĽdzierniku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 • Warsztaty z psychologiem na temat: ,,Zrelaksowana mama to dobrze wychowane dziecko” – odbęd± się 9 listopada 2011r o godz.16.00

 • ,,Rola integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz tolerancji innych ras i kultur”- odbęd± się 7 grudnia 2011r o godz.16.00

Docelow± grupęUczestników projektu stanowi 115 dzieci i 40 rodziców. Ze wzgl±du na nadmiar uczestników projektu utworzona została lista rezerwowa.

Uczestnikom projektu zapewniamy możliwo¶ć nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, warsztatach na które zostali zakwalifikowani, korzystania

z materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, udziału w balu karnawałowym oraz festynie rodzinnym, poszerzania wiedzy.


Kalendarz  imprez  w  ramach  projektu  EFS

"Być  jak  Herkules"


Zajęcia dodatkowe proponowane przez Przedszkole Nr 16 im . Jana Brzechwy w Koninie bezpłatne :


Religia – p. W. Ławniczak- Fritz,

Zajęcia plastyczne MDK – p. K.Marco

Logorytmika – p. M. Prz±dka

Zajęcia logopedyczne – P. M. ¦liwińska

Zajęcia komputerowe dla dzieci 5,6 letnichp.W. Czaplicka, p. D. Kubiak, p. D. Bukowska, p. M. Kupczak

Plastyczne- p. Monika Kupczak, p. D. Bukowska

Zajęcia teatralne – p. i. Rał, p. B. Orłowska

Zajęcia taneczne- Edukacja przez ruch - p. E. Dębińska

Zajęcia z aerobiku- p. E. Kopejko Zajęcia przyrodnicze - p. K. Kolska, p. B. Orłowska, p. D. Kubiak, p. Z. Ochnicka


W każdym miesi±cu dzieci uczestnicz± w przedstawieniach teatralnych oraz audycjach muzycznych

Zajęcia dodatkowe dla dzieci 6- letnich proponowane przez Przedszkole Nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie odpłatne:

 • Zajęcia taneczne

 • Zajęcia rytmiczne

 • Język angielski

 • Zajęcia ruchowe z elementami karate